RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Lubik
ul. Sądowa 1/7B, 78-600 Wałcz, NIP 697-223-97-95


2. Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej,
objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i
art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy,
nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania
tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii,
którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii),
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.