Uchwała Składu 3 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 roku (III CZP 70/14)

Ważny jest  zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot świadczenia został określony alternatywnie.

Uchwała Składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 roku (I KZP 16/14)

Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała Składu 3 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku (III CZP 17/14)

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

Uchwała Składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 roku (I KZP 19/13)

1. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie „środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości” pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego; 
2. Sprawcą przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała Składu 3 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (III CZP 54/13)

​Nie jest nieważny weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy, niebędący częścią jego firmy.

<< Poprzedni 1 2 Następny >>